Datum a čas

Dnes je sobota, 28. 3. 2020, 15:48:41

Aktuální počasí

Počasí dnes:

28. 3. 2020

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 4 až 0°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Obsah

ZÁPIS

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov konaného dne 28.3.2008 od 19:00 hod v sálu kulturního domu Slavie v Chotíkově

Přítomni: Landa Jan                                            Nepřítomni: Blažek Vítězslav - omluven
Bělohlavý Tomáš                                                                  Bříza Zdeněk - omluven
Bláha Zdeněk ing.                                                                Smolák Martin - omluven
Čechura Vladimír
Fryček Václav
Haken Luděk ing. 
Havel Jan ing. 
Chmelíř Josef
Mrázek Josef dr.
Hlaváček Zdeněk ing. 
Řípa Luděk
Tomášek Oto

 

 

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov:


1/ Zahájení.
2/ Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
3/ Složení slibu nového člena obecního zastupitelstva pana ing. Hlaváčka Zdeňka.
4/ Zpráva o činnosti Rady obce od posledního veřejného zasedání.
5/ Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci pohybu psů a domácího zvířectva.
6/ Návrh kupní smlouvy plynárenského zařízení.
7/ Investiční plán obce Chotíkov na léta 2008 - 2010.
8/ Záměry obce zveřejněné formou veřejných vyhlášek.
9/ Vznik občanského sdružení – Rybářský spolek Chotíkov o.s.
10/ Opětovná nabídka na odkup akcií České spořitelny.
11/ Zpráva o provedeném auditu na hospodaření obce Chotíkov za rok 2007.
12/ Žádost obce Čemíny o napojení na vodovodní řad.
13/ Úprava změny č.1 Územního plánu obce Chotíkov.
14/ Diskuze zastupitelů a občanů.
15/ Usnesení a závěr.

 

Průběh jednání:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotíkov zahájil starosta p. Landa (dále jen „starosta“) v 19:00 uvítáním. Konstatoval, že je přítomno 12 zastupitelů a 3 jsou omluveni tedy, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Dále starosta přednesl program veřejného zasedání a navrhl o něm hlasovat. Program veřejného zasedání byl jednomyslně schválen.
Poté starosta přednesl návrh na obsazení návrhové komise ve složení dr. Josef Mrázek a Luděk Řípa Návrhová komise byla v navrženém složení jednomyslně zvolena.
Starosta dále podal návrh na zvolení ověřovatelů zápisu, ing. Jana Havla a Oto Tomáška. Navržení ověřovatelé zápisu byli jednomyslně zvoleni.
Starosta seznámil zastupitele s rezignací paní Libuše Mrázové a následně do rukou starosty obce složil slib nový člen obecního zastupitelstva pan ing Zdeněk Hlaváček.
Předseda kontrolního výboru pan Luděk Haken seznámil zastupitele s činností Rady obce od posledního veřejného zasedání do dnešního dne. Zastupitelstvo poté jednomyslně vzalo na vědomí přednesenou zprávu o činnosti Rady obce.
Starosta přečetl plné znění návrhu obecně závazné vyhlášky č.1/2008 o regulaci pohybu psů a domácího zvířectva na katastru obce Chotíkov. Po krátké diskuzi vyjádřilo zastupitelstvo svoji vůli hlasováním.
Dalším bodem bylo projednání upraveného návrhu kupní smlouvy plynárenského zařízení mezi obcí Chotíkov a distribuční společností ZPČ Net s.r.o. Připomínky vzešlé z diskuze zastupitelů jsou zapracovány v usnesení k tomuto bodu jednání.
Místostarosta pan Tomáš Bělohlavý seznámil jménem Rady obce přítomné občany s investičními záměry obce Chotíkov na léta 2008 – 2010 a požádal zastupitele o podporu při hlasování.
V následujícím bodě vysvětlil starosta záměry, které byly zveřejněny formou vyhlášek a týkají se výkupu pozemků , prodeje pozemků a mandátu k jednání o případném nákupu pozemku na kterém leží rybník.
Dále se zastupitelé vyjádřili ke vzniku občanského sdružení s názvem Rybářský spolek Chotíkov o.s. a jeho podpoře ze strany obce.
Opětovná nabídka na odkup akcií v majetku obce ze strany makléřské společnosti byla dalším tématem o kterém se hlasovalo.
Starosta přečetl zastupitelům závěrečné hodnocení ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, které bylo provedeno oddělením finanční kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Žádost obce Čemíny o napojení na vodovodní řad vyvolala obsáhlejší diskuzi i přesto, že bylo k dispozici poslední znění zákona o vodovodech a kanalizaci.
Posledním bodem veřejného zasedání byla úprava návrhu změny č.1 Územního plánu obce Chotíkov. Zde byl dán prostor k diskuzi nejen zastupitelům, ale i všem občanům, kteří o to požádali. Všechny dotazy občanů byly zodpovězeny bezprostředně členy rady obce, zároveň byla přijata petice části občanů nespokojených s tím, že změna návrhu neobsahuje souhlasná stanoviska pro jejich pozemky. Déletrvající výměna názorů byla zakončena zformulováním usnesení které stanovilo i další postup jednání o sporných otázkách.
Starosta konstatoval, že byly vyčerpány řádné body programu veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov a dal hlasovat o konečném znění všech bodů usnesení.

Ke každému projednávanému bodu byla vedena diskuze zastupitelů a případné hlasování probíhalo ke každému bodu jednotlivě viz usnesení.

Zasedání bylo ukončeno ve 22:25 hod.


V Chotíkově dne 28.3.2008 Zapisovatel:
Dr. Josef Mrázek ………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jan Havel ………………………….

p. Oto Tomášek ………………………….

 

Přílohy: 1/ Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov ze dne 28.3.2008
2/ Prezenční listina veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov ze dne 28.3.2008
3/ Veřejné vyhlášky o záměrech obce.
4/ Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o regulaci pohybu psů a domácího zvířectva.

 


USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov konaného dne 28.3.2008 od 19:00 hod v sálu kulturního domu Slavie v Chotíkově


Usnesení č. 1. 
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje program dnešního veřejného zasedání zastupitelstva..

Usnesení č. 2.
Zastupitelstvo obce jednomyslně volí a schvaluje návrhovou komisi ve složení : MUdr. Josef Mrázek a p. Řípa Luděk st.
Zastupitelstvo obce jednomyslně volí a schvaluje ověřovatele zápisu ing Jan Havel a p.Oto Tomášek.

Usnesení č. 3.
Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva obce ing. Zdeňka Hlaváčka .

Usnesení č. 4.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce od posledního veřejného zasedání.

Usnesení č. 5.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 o regulaci pohybu psů a domácího zvířectva na katastru obce Chotíkov. Platnost této vyhlášky je na celém katastru bez výjimky.

Usnesení č. 6.
Zastupitelstvo obce jednomyslně souhlasí s prodejem plynárenského zařízení v obci Chotíkov firmě ZPČ Net s.r.o. za cenu 5 544 000.- Kč ve dvou splátkách tak jak je uvedeno v platebních podmínkách návrhu smlouvy. Zároveň pověřuje Radu obce o zapracování znění záručních podmínek ve smyslu, že obec jako majitel neručí za vady díla.

Usnesení č. 7.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje investiční záměry obce Chotíkov na léta 2008 – 2010 předložené Radou obce.

Usnesení č. 8.
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně prodej nepojízdného vozu Ford-Econovan nejvyšší nabídce. Posledním dnem nabídek je 14.4.2008.

Usnesení č. 9.
Zastupitelstvo obce schvaluje výkup pozemků za účelem realizace stavby místní komunikace „k Cihelně“ a vyřešení majetkových vztahů v prostoru bývalé požární nádrže. Jde o tyto pozemky:
p.č. 688/64 - 16 m2 ; p.č. 688/65 – 6 m2 ; p.č. 215/1 – 9 m2 ; p.č. 218/1 – 2 m2 ; p.č. 688/22 – 22 m2 p.č. 216 – 21 m2 ; p.č. 2228/4 – 351 m2 ; p.č. 201/3 – 56 m2 ; p.č. 2244/2 – 235 m2 .
/ pro 9 , proti 1 , zdržel se 2 /


Usnesení č. 10.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků uvedených na veřejné vyhlášce a to za cenu 200.-Kč za 1 m2 plus náklady na zaměření a vklad do katastru nemovitostí. Jde o pozemky :
p.č. 451/1 – 475 m2 /rozdělit mezi 2 zájemce s věcným břemenem vedení kanalizace/ ;
p.č. 755/7 – 24 m2. / pro 10 , proti 1 , zdržel se 1 /

Usnesení č. 11.
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p.č. 713 v extravilánu obce.
/ pro 0 , proti 12 , zdržel se 0 /
Usnesení č. 12.
Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce k jednání o nákupu pozemku p.č. 623/2 o výměře 14 161m2 od soukromého vlastníka. Jedná se o rybník pod hřbitovem.

Usnesení č. 13.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vznik Rybářského spolku Chotíkov o.s. – občanské sdružení a souhlasí s tím aby obec v rámci svých možností poskytla podporu činnosti tomuto spolku.

Usnesení č. 14.
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej akcií České spořitelny v majetku obce makléřské firmě.
/ pro 0 , proti 12 , zdržel se 0 /
Usnesení č. 15.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotíkov za
rok 2007. Audit provedený oddělením finanční kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje ve své
závěrečné části píše, že nebyly shledány chyby a nedostatky.

Usnesení č. 16.
Zastupitelstvo obce není proti připojení obce Čemíny na vodovodní řad, který je ve společném
majetku obcí Chotíkov a Město Touškov za dodržení podmínek stanovených zákonem č. 274/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pověřuje proto Radu obce k jednání o podmínkách připojení a
návrhu textu smlouvy o připojení.

Usnesení č. 17.
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu návrhu zadání pro změnu č.1 Územního plánu obce Chotíkov
na základě požadavků a podnětů došlých v průběhu projednávání tohoto návrhu.
Zároveň pověřuje Radu obce aby do jednoho měsíce bylo zahájeno jednání o odstranění
zamítavých stanovisek odborných orgánů státní správy.
/ pro 12 , proti 0 , zdržel se 0 /
Usnesení č. 18.
Zastupitelstvo obce schvaluje výše formulovaná usnesení ze svého veřejného zasedání dne 28.3.2008.
/ pro 12 , proti 0 , zdržel se 0 /

 

 


V Chotíkově dne 28.3.2008 zapsal: dr. Josef Mrázek

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………..
starosta obce místostarosta obce