Datum a čas

Dnes je sobota, 28. 3. 2020, 16:20:50

Aktuální počasí

Počasí dnes:

28. 3. 2020

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 4 až 0°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Obsah

 

 

Zápis
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov konaného dne 28.11.2008 od 19:00 hod v sálu kulturního domu Slavie v Chotíkově
 

Přítomni:
Landa Jan
Nepřítomni:
Tomášek Oto             - omluven
 
Bělohlavý Tomáš
 
 
 
Čechura Vladimír
 
 
 
Bříza Zdeněk     
 
 
 
Fryček Václav
 
 
 
Haken Luděk ing.
 
 
 
Blažek Vítězslav ing.
 
 
 
Chmelíř Josef
 
 
 
Mrázek Josef MUDr
 
 
 
Hlaváček Zdeněk ing.
 
 
 
Řípa Luděk
 
 
 
Smolák Martin
 
 
 
Havel Jan ing.
 
 
 
Bláha Zdeněk ing.    
 
 

 
 
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov:
 
1/       Zahájení.
2/       Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
3/       Zpráva o činnosti Rady obce od posledního řádného veřejného zasedání.
4/       Záměr obce vyhlášený veřejnou vyhláškou – prodej Multicar M21.
5/       Výběrové řízení na akci „Odvodnění komunikace III/1805“.
6/       Přezkoumání hospodaření ÚSC Chotíkov.
7/       Dohoda o vybudování komunikace mezi obcí Chotíkov a panem Trinerem.
8/       Návrh obecního rozpočtu na rok 2009.
9/       Výstavba bezdrátového obecního rozhlasu.
10/     Informace o založení výboru pro koordinaci činností rozvoje lokality skládky TKO.
11/     Informace o veřejném projednání změny č.1 ÚP obce Chotíkov.
12/     Info o probíhajícím výběrovém řízení na poradenskou firmu pro získání dotací z fondů EU.
13/     Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace v obci.
14/     Diskuze zastupitelů a občanů.
15/     Usnesení a závěr.
 
 
Průběh jednání:
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotíkov zahájil starosta p. Landa (dále jen „starosta“) v 19:00 uvítáním. Konstatoval, že je přítomno 14 zastupitelů a 1 je omluven tedy, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Dále starosta přednesl program veřejného zasedání a navrhl o něm hlasovat. Program veřejného zasedání byl jednomyslně schválen.
Poté starosta přednesl návrh na obsazení návrhové komise ve složení ing. Haken Luděk a ing. Hlaváček Zdeněk a na ověřovatele zápisu p. Bříza Zdeněk a ing. Blažek Vítězslav.
Návrhová komise i ověřovatelé zápisu byli jednomyslně zvoleni.
Předseda kontrolního výboru ing. Luděk Haken seznámil zastupitele s činností Rady obce od posledního veřejného zasedání do dnešního dne. Zastupitelstvo poté vzalo na vědomí přednesenou zprávu o činnosti Rady obce.
Záměr obce daný na vědomí veřejnou vyhláškou o prodeji nepotřebného majetku ve vlastnictví obce týkající se Multikaru M21 byl podpořen všemi zastupiteli.
Starosta zevrubně seznámil přítomné s výběrovým řízením a nabídkami oslovených firem na stavbu nazvanou „Odvodnění silnice III/1805, stoka HB,HB-1“základem pro rozhodování zastupitelů bylo splnění podmínek daných v zadávací dokumentaci. Vítězně z této soutěže vyšla firma OMEGA spol. s r.o. jejíž nabídka byla z hlediska termínového i cenového nejvýhodnější.
Informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce Chotíkov Krajským úřadem Plzeňského kraje přednesl starosta obce.
Dalším bodem jednání bylo schvalování textu Dohody o vybudování komunikace a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi obcí a panem Trinerem na základě usnesení č.11 ze dne 29.9.2008 vypracovaného právním zástupcem obce.
Předseda finančního výboru pan Čechura přečetl návrh rozpočtu obce na rok 2009. Tento návrh byl podrobně rozebrán již na pracovní schůzce zastupitelů a tak jeho schválení bylo bezproblémové.
Starostův návrh na výstavbu bezdrátového obecního rozhlasu byl zdůvodněn současným neutěšeným stavem tohoto sdělovacího prostředku. Z diskuse zastupitelů vyplynulo pověření pro radu obce provést výběrové řízení na dodavatelskou firmu do března 2009.
Místostarosta pan Bělohlavý informoval o založení výboru pro koordinaci činností rozvoje lokality skládky Chotíkov. Podrobnější informace jsou na webu s adresou www.obec-chotikov.cz.
Veřejné projednání změny č.1 ÚP dne 19.11.2008 bylo další informací, která zazněla na dnešním jednání s tím, že všechny podané připomínky jsou nyní zpracovávány na stavebním odboru MěÚ Nýřany jakožto pověřeným orgánem.
Starosta informoval zastupitele a občany o probíhajícím výběrovém řízení na poradenskou firmu pro získání dotací z peněz Evropské unie. Oslovením pěti firem vznikne dostatečný prostor pro porovnání nabídek.
Dalším bodem bylo schválení financování plánu obnovy vodovodů a kanalizací. Z diskuse zastupitelů vyplynula potřeba získání podrobnějších informací typu „jak to dělaj jinde“, protože částky 0,3 mil. respektive 0,89 mil. ukládané každý rok (do 2013) za účelem hrazení havarijních stavů je z hlediska rozpočtu obce věc těžko přijatelná. Vrátíme se k tomuto tématu na příštím veřejném jednání rozhodlo zastupitelstvo.
Diskuse občanů se zastupiteli obsahovala různá témata od realizace dotační politiky pro občanské aktivity (pan Thur za FC Chotíkov) až po umístění odpadkových košů (pan Kastl).
Někteří majitelé pozemků, jejichž žádosti byly vyňaty z návrhu změny územního plánu č.1 opětovně žádali starostu o podporu svých žádostí a neprodlené zahájení jednání o změně č.2.
Starosta na závěr diskuse konstatoval, že byly vyčerpány řádné body programu veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov a dal hlasovat o konečném znění všech bodů usnesení.
Ke každému projednávanému bodu byla vedena diskuze zastupitelů a případné hlasování probíhalo ke každému bodu jednotlivě viz usnesení.
 
Zasedání bylo ukončeno ve 21:00 hod.
 
 
V Chotíkově dne 28.11.2008                              Zapsal:
Landa Jan                    ………………………….
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
 
 Bříza Zdeněk                        ………………………….
 
Ing. Blažek Vítězslav  ………………………….
 
 
 
 
 
Přílohy: 
    1/ Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov ze dne 28.11.2008
    2/ Prezenční listina veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov ze dne 28.11.2008
    3/ Veřejná vyhláška o záměrech obce.4/ Návrh rozpočtu obce na rok 2009.
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení
 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov konaného dne 28.11.2008 od 19:00 hod v sálu kulturního domu Slavie v Chotíkově
 
 
Usnesení č. 1.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje program dnešního veřejného zasedání zastupitelstva.
 
Usnesení č. 2.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje návrhovou komisi ve složení:
                                                                    Ing. Haken Luděk a Ing. Hlaváček Zdeněk.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje ověřovatele zápisu:
                                                                    Bříza Zdeněk a Ing. Blažek Vítězslav.
Usnesení č. 3.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce od posledního veřejného zasedání do 28.11.2008.
 
Usnesení č. 4.
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně prodej Multikaru M21 jako nepotřebného majetku obce
Za těchto podmínek:   1/ Minimální cena je stanovena na 3000.- Kč.
                                    2/ Nabídky v zalepených obálkách označených velkými písmeny M21         
                                         přijímá obecní úřad do 10.12.2008 do 12.00 hod.
                                    3/ Prodáno bude nejvyšší nabídce.
Usnesení č. 5.
Zastupitelstvo obce vyhlašuje jednomyslně vítězem soutěže na stavbu „Odvodnění komunikace III/1805, stoka HB, HB-1“ firmu OMEGA spol. s r.o. na základě výsledku výběrového řízení.
 
Usnesení č. 6.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zápis z dílčího přezkoumání hospodaření samosprávného celku obce Chotíkov ze dne 13.11.2008 provedeného finančním odborem Krajského úřadu Plzeňského kraje.
 
Usnesení č. 7.
Zastupitelstvo obce souhlasíjednomyslně s Dohodou o vybudování komunikace a Smlouvou o smlouvě budoucí kupní mezi obcí Chotíkov na straně jedné a panem Trinerem na straně druhé, v předloženém znění.
 
Usnesení č. 8.
Zastupitelstvo obce schvaluje  jednomyslně návrh obecního rozpočtu na rok 2009 předložený finančním výborem, který je koncipován jako vyrovnaný s příjmy ve výši 19 630 000.- Kč a výdaji ve výši 19 630 000.- Kč.
 
Usnesení č. 9.
Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce k vypsání výběrového řízení na realizaci stavby bezdrátového rozhlasu v obci s termínem do III/2009.
 
Usnesení č. 10.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace: 
                         1/ o založení výboru pro koordinaci činností rozvoje skládky Chotíkov
                         2/ o veřejném projednávání změny č.1 územního plánu obce Chotíkov
                         3/ o probíhajícím výběrovém řízení na služby grantové poradenské   
                                                 firmy.
 
Usnesení č. 11.
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně výše formulovaná usnesení ze svého veřejného zasedání dne 28.11.2008.
 
 
 
 
 
 
V Chotíkově dne 28.11.2008                                                       zapsal: Landa Jan
 
 
 
 
 
 
 
                 starosta obce                                                        místostarosta obce
                  Jan Landa                                                             Tomáš Bělohlavý
 
     
 
        .....................................                                       ...........................................