Datum a čas

Dnes je sobota, 28. 3. 2020, 15:03:28

Aktuální počasí

Počasí dnes:

28. 3. 2020

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 4 až 0°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Obsah

Zápis
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov konaného dne 26.9.2008 od 19:00 hod v sálu kulturního domu Slavie v Chotíkově
 
Přítomni:
Landa Jan
Nepřítomni:
Havel Jan ing.            - omluven
 
Bělohlavý Tomáš
 
Bláha Zdeněk ing.     - omluven
 
Čechura Vladimír
 
Tomášek Oto             - omluven
 
Bříza Zdeněk     
 
 
 
Fryček Václav
 
 
 
Haken Luděk ing.
 
 
 
Blažek Vítězslav ing.
 
 
 
Chmelíř Josef
 
 
 
Mrázek Josef MUDr
 
 
 
Hlaváček Zdeněk ing.
 
 
 
Řípa Luděk
 
 
 
Smolák Martin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov:
 
1/       Zahájení.
2/       Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
3/       Zpráva o činnosti Rady obce od posledního řádného veřejného zasedání.
4/       Návrh rozpočtového opatření 1/2008.
5/       Záměry obce vyhlášené veřejnou vyhláškou o koupi, směně a prodeji obecního majetku.
6/       Řešení příjezdové komunikace k pozemku p.č. 725/17 v k.ú. Chotíkov.
7/       Výběr zhotovitele na opravu střechy části statku „u Marků“.
8/       Výběr obecního znaku a vlajky podle podkladů heraldické firmy „Dauphin“.
9/       Nájemní smlouva a předkupní právo.
10/     Návrh „Memoranda“ o spolupráci obce Chotíkov, Města Touškov a Plzeňské teplárenské a.s.
11/     Diskuze zastupitelů a občanů.
12/     Usnesení a závěr.
 
 
Průběh jednání:
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotíkov zahájil starosta p. Landa (dále jen „starosta“) v 19:00 uvítáním. Konstatoval, že je přítomno 12 zastupitelů a 3 jsou omluveni tedy, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Dále starosta přednesl program veřejného zasedání a navrhl o něm hlasovat. Program veřejného zasedání byl jednomyslně schválen.
Poté starosta přednesl návrh na obsazení návrhové komise ve složení Čechura Vladimír a Smolák Martin. Návrhová komise byla v navrženém složení jednomyslně zvolena.
Starosta dále podal návrh na zvolení ověřovatelů zápisu, Chmelíř Josef a Fryček Václav.      Navržení ověřovatelé zápisu byli jednomyslně zvoleni.
Předseda kontrolního výboru pan Luděk Haken seznámil zastupitele s činností Rady obce od posledního veřejného zasedání do dnešního dne. Zastupitelstvo poté vzalo na vědomí přednesenou zprávu o činnosti Rady obce.
Předseda finančního výboru pan Čechura Vladimír seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením a podrobně vysvětlil položky ve kterých došlo ke změnám.
Dalším bodem jednání byly záměry obce vyhlášené veřejnou vyhláškou. Šlo o prodej, směnu i koupi nemovitého majetku ve vlastnictví obce.
Při řešení příjezdové komunikace k pozemku p.č. 725/17 se zastupitelé přiklonili k variantě č.3 nabídnuté panem Trinerem Jaromírem.
Výběr zhotovitele na opravu střechy v „Markově“ šel hladce. Poptány byly tři firmy a rozhodovalo se mezi dvěma, které své nabídky předložily.
Starosta seznámil všechny přítomné s fází ve které se nachází schvalovací proces na výběr znaku obce Chotíkov a taktéž vlajky. Zastupitelstvo s přihlédnutím k názoru občanů a důvodové zprávě vycházející z historických písemných fragmentů, vztahujících se k historii Chotíkova a Krkavce vybralo jednu z pěti variant, která půjde do dalšího kola a tím je projednání v podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky.
V následujícím bodě byla projednána žádost některých dlouhodobých nájemců obecního majetku aby bylo v nájemní smlouvě zabudováno předkupní právo. Zastupitelstvo dalo na radu právního zástupce obce a zamítlo sloučení nájmu a předkupního práva.
Nyní přišlo na řadu snad nejdiskutovanější téma poslední doby a tím je návrh „Memoranda o spolupráci obce Chotíkov, Města Touškov a Plzeňské teplárenské a.s.“ o účelném využití prostoru skládky TKO do budoucna. Před hlasováním dostalo prostor i narychlo ustavené občanské sdružení a ostatní občané tak aby zastupitelé slyšeli „hlas lidu“. Více než hodinová diskuze byla plná emotivních vystoupení z obou stran a je jen škoda, že někteří občané veřejně prezentovali neověřené informace a snížili se i k vulgaritám. Protože se zastupitelé tomuto tématu velice zevrubně věnovali již na svém pracovním zasedání tak jejich postoj vystihuje usnesení č. 15 z dnešního veřejného zasedání.
Někteří majitelé pozemků, jejichž žádosti byly vyňaty z návrhu změny územního plánu č.1 předali starostovi hlukovou studii a nové vyjádření ŘSD pro jejich zájmovou lokalitu.
Starosta konstatoval, že byly vyčerpány řádné body programu veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov a dal hlasovat o konečném znění všech bodů usnesení.
Ke každému projednávanému bodu byla vedena diskuze zastupitelů a případné hlasování probíhalo ke každému bodu jednotlivě viz usnesení.
 
Zasedání bylo ukončeno ve 21:55 hod.
 
 
V Chotíkově dne 26.9.2008                            Zapisovatel:
Landa Jan                    ………………………….
 
Ověřovatelé zápisu:
Chmelíř Josef               ………………………….
 
Fryček Václav             ………………………….
 
 
 
 
Přílohy:     1/ Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov ze dne 26.9.2008
2/ Prezenční listina veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov ze dne 26.9.2008
3/ Veřejná vyhláška o záměrech obce.
 

 
 
Usnesení
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov konaného dne 26.9.2008 od 19:00 hod v sálu kulturního domu Slavie v Chotíkově
 
 
Usnesení č. 1.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje program dnešního veřejného zasedání zastupitelstva.
 
Usnesení č. 2.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje návrhovou komisi ve složení:
                                                                                                    Čechura Vladimír a Martin Smolák.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje ověřovatele zápisu:
                                                                                                        Chmelíř Josef a Fryček Václav.
Usnesení č. 3.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce od posledního veřejného zasedání do 26.9.2008.
 
Usnesení č. 4.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 1/2008 v předneseném znění.
                                                                                        / pro 12 , proti 0 , zdržel se 0 /
Usnesení č. 5.
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p.č. 654/8 o výměře 401 m2 za cenu 20 550.- Kč                            
                                                                                        / pro 12 , proti 0 , zdržel se 0 /
 
Usnesení č. 6.
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p.č. 581/45 o výměře 622 m2 za část pozemku p.č. 725/3 o stejné výměře.
                                                                                      / pro 12 , proti 0 , zdržel se 0 /
Usnesení č. 7.
Zastupitelstvo obce nesouhlasís prodejem části pozemku p.č. 509 na základě žádosti p. Maška Jiřího.
                                                                                      / pro 12 , proti 0 , zdržel se 0 /
Usnesení č. 8.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí  s prodejem části pozemku p.č. 212 na základě žádosti p. Langa Josefa.
                                                                                        / pro 12 , proti 0 , zdržel se 0 /
Usnesení č. 9.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku  p.č.781/11 o výměře 292 m2 za cenu 58 400.- Kč na základě žádosti pana Davida Mencla.
                                                                                        / pro 11 , proti 1 , zdržel se 0 /
Usnesení č. 10.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem manipulační buňky Sboru dobrovolných Hasičů za cenu 100.- Kč.                                                                       / pro 11 , proti 0 , zdržel se 1 /
 
 
 
 
 
 
Usnesení č. 11.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním trvalé komunikace na pozemku p.č. 2875/1 v k.ú. Chotíkov na náklady pana Trinera Jaromíra. Zkolaudovaná cesta bude převedena na obec Chotíkov.
                                                                                              / pro 12 , proti 0 , zdržel se 0 /   
Usnesení č. 12.                                                                                  
Zastupitelstvo obce souhlasí  s výběrem firmy na opravu části střechy statku „u Marků“. Opravu provede firma Rostislav Picka PP střecha sdružení za cenu 237 847.- Kč bez DPH.
                                                                                              / pro 12 ,  proti 0 , zdržel se 0 /
Usnesení č. 13.
Zastupitelstvo obce vybralo z navržených variant obecního znaku a vlajky: znak č.2 a vlajku č.2.
Pověřuje starostu zajištěním pokračování schvalovacího řízení ve spolupráci s heraldickou kanceláří „Dauphin“                                                                             / pro 12 , proti 0 , zdržel se 0 /
 
Usnesení č. 14.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí  s zapracováním institutu předkupního práva do uzavíraných nájemních smluv na obecní majetek.
                                                                                               / pro 10 , proti 2 , zdržel se 0 /
Usnesení č. 15.
Zastupitelstvo obce tímto bodem usnesení vyhlašuje svůj souhlas s vytvořením studie, která nabídne účelné využití lokality skládky TKO Chotíkov. Tato studie bude zpracována a financována současným provozovatelem skládky firmou Plzeňská teplárenská a.s. a předložena obci Chotíkov k vyjádření a dalšímu jednání.
                                                                                               / pro 10 , proti 1 , zdržel se 1 /
Usnesení č. 16.
Zastupitelstvo obce schvaluje výše formulovaná usnesení ze svého veřejného zasedání dne 26.9.2008.
                                                                                             / pro 10 , proti 1 , zdržel se 1 /
 
 
 
 
 
V Chotíkově dne 26.9.2008                                                                   zapsal: Landa Jan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                                                  …………………………………..
                starosta obce                                                                                   místostarosta obce
                  Jan Landa                                                                                      Tomáš Bělohlavý